FAQs Complain Problems

समाचार

सबै वडाका वडा सचिवहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

क्र.सं.

नाम थर

पद

सम्पर्क नं.

ई.सरोज शर्मा वाग्ले

वडा सचिव, वडा नं.१

९८५६०८९१३४

बसन्त थापा

वडा सचिव, वडा नं.२

९८५६०८९१३५

बलराम सापकोटा

वडा सचिव, वडा नं.३

९८५६०८९१३६

बलराम सापकोटा

वडा सचिव, वडा नं.४

९८५६०८९१३७

बुद्धिराज लामिछाने

वडा सचिव, वडा नं.५

९८५६०८९१३८

सूर्य बहादुर पाण्डे

वडा सचिव, वडा नं.६

९८५६०८९१३९

पूर्णकली लामिछाने

वडा सचिव, वडा नं.७

९८५६०८९१४०

सरोज थापा

वडा सचिव, वडा नं.८

९८५६०८९१४१

कृष्ण पौडेल

वडा सचिव, वडा नं.९

९८५६०८९१४२

१०

गंगाधर गौडेल

वडा सचिव, वडा नं.१०

९८५६०८९१४३

११

अरुण पौडेल

वडा सचिव, वडा नं.११

९८५६०८९१४४

१२

हेमन्तराज  ढकाल

वडा सचिव, वडा नं.१२

९८५६०८९१४५