FAQs Complain Problems

समाचार

सबै वडाका वडा अध्यक्षहरुको सम्पर्क नम्बर

क्र.सं.

नाम थर

पद

सम्पर्क नं.

देवी जंग गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.१

९८५६०७२२०१

भोज बहादुर गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.२

९८५६०७२२०२

विकास गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.३

९८५६०७२२०३

शिव प्रसाद सापकोटा

वडा अध्यक्ष, वडा नं.४

९८५६०७२२०४

हुमनाथ अधिकारी

वडा अध्यक्ष, वडा नं.५

९८५६०७२२०५

डिल बहादुर क्षेत्री

वडा अध्यक्ष, वडा नं.६

९८५६०७२२०६

दुर्गा बहादुर गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.७

९८५६०७२२०७

प्रेम बहादुर गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.८

९८५६०७२२०८

मनोज गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.९

९८५६०७२२०९

१०

कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.१०

९८५६०७२२१०

११

चलचित्र गुरुङ्ग

वडा अध्यक्ष, वडा नं.११

९८५६०७२२११

१२

कृष्णराज दाहाल

वडा अध्यक्ष, वडा नं.१२

९८५६०७२२१२